شيطان و نماز

پيامبر صلى الله عليه و آله : شیطان همواره از مومن دور است تا آن هنگام كه او مراقب انجام كامل نمازهاى پنج گانه باشد، پس هر گاه او آن نماز را تباه سازد (مانند اينكه ،بدون اينكه ،بدون شرايط و بزرگ وارد مى سازد و مجددا آن حضرت فرمودند: شيطان پيوسته تا وقتى كه …
ادامه ی نوشته شيطان و نماز