بندگانم را می آزمایم

خداوند به داود عليه السلام وحى فرمود:هر كه التجاء به من آورد طلب او را كفايت كنم ، و هر كه از من چيزى بخواهد به او ببخشم ، و هر كه مرا بخواند او را اجابت كنم و دعاى او را تاءخير مى اندازم و معلق مى ماند، و حال آنكه اجابت خواهم كرد، …
ادامه ی نوشته بندگانم را می آزمایم